Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

 

                      

 
          GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  Z SERII 

   „MUZYKUJĄCE ANIOŁY” III EDYCJA 

„ANIOŁY EKOLOGII” 

 

 

           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIASECZNIE 

             05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 18, tel. 756-22-85, 757-00-72   
                  po raz kolejny  serdecznie zaprasza do wzięcia udziału  

               W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ ANIOŁY EKOLOGII ”  

w nawiązaniu do patrona artystów, FRA ANGELICO, słynnego malarza włoskiego renesansu, zmarłego 18 lutego 1455roku. 

W TYM ROKU ANIOŁY WSTĘPUJĄ NA EKOLOGICZNĄ ŚCIEŻKĘ.  Będą opiekować się zagrożonymi gatunkami, podglądać rozmaite miejsca naszego ŚWIATA, ratować koale, bronić drzew przeznaczonych do wycinki, dbać o oceany i morza. Będą propagować ekologiczny styl życia. SAME ANIOŁY TEŻ BĘDĄ EKOLOGICZNE: wykonane bez użycia plastiku i innych sztucznych materiałów.  

REGULAMIN KONKURSU:  

Celem konkursu jest: 
- rozwijanie kreatywności  i  talentów uczniów szkół podstawowych; 
- rozwijanie zainteresowań  plastycznych i budzenie zamiłowania do wiedzy o naszej planecie, jej florze i faunie 
kształtowanie wyobraźni młodego człowieka i jego aktywności twórczej; 
- sięganie do źródeł historycznych i uświadomienie kontynuacji działań plastycznych na przykładzie Fra Angelico, mistrza słynącego z tworzenia renesansowych wizerunków aniołów i przeniesienie tych wzorców w rozmaite miejsca ziemi, w których powinny zostać podjęte działania EKOLOGICZNE 

 Regulamin konkursu: 
1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III oraz IV-VIII   
2. TECHNIKA WYKONYWANIA PRAC: Prace można wykonywać dowolną techniką malarską i rysunkową, jak również wyklejaną, wydzieraną, technikami łączonymi, w tuszu, technikami graficznymi, rzeźbiarskimi ( prace przestrzenne).  Nie wolno stosować plasteliny, styropianu, ryżu i innych sypkich mediów.  

  1. FORMAT PRAC:  

1) Prace płaskie-  format minimum  A3  ( 297X420mm)   lub A2  (420x594mm) albo gotowe płócienne podobrazia. Prace przestrzenne: wysokość nie mniejsza, niż 25cm, szerokość dowolna. 

   2) Prace  przestrzenne mogą być wykonane  z włóczki,  filcu, materiału, drewna, gliny (wypalonej), gipsu, bibuły, krepy itp.  Każdemu przestrzennemu ANIOŁOWI musi towarzyszyć element zagrożonej flory lub fauny ( koala, orzeł, szarotka itp.)  Zachęcamy do pomysłowości!  

WSZYSTKIE ANIOŁY MAJĄ BRONIĆ EKOLOGICZNYCH ZASAD ŻYCIA, RATOWAĆ NASZĄ PLANETĘ I OPIEKOWAĆ SIĘ ZAGROŻONYMI GATUNKAMI ! 

Prace należy wykonać samodzielnie. Nie dopuszcza się pracy w grupach. Szczególną prośbę kierujemy do Rodziców, by opiekowali się dziećmi podczas wykonywania prac, podsuwali pomysły,  w tym niezwykle ważnym dla nas temacie. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie, podając następujące dane:         imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres email szkoły.  Do pracy należy dołączyć druk Oświadczenia rodziców uczestnika i oświadczenie RODO /jeden druk/.  Prace przestrzenne należy podpisać na kartce dołączonej do pracy plastycznej, podając imię, nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres email szkoły, a także dostarczyć wypełniony druk Oświadczenia rodziców uczestnika i oświadczenie RODO. 
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 
- grupa I:  klasy I-III 
- grupa II: klasy IV-VIII

4.Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Świętojańska 18, z dopiskiem „ANIOŁY EKOLOGIIdo dnia 24.03. 2020r.  Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.  

5. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy (trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej,  a dla wyróżnionych - dyplomy. 
6. O wynikach konkursu powiadomimy  pocztą elektroniczną; 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.03. 2020r roku w siedzibie organizatora  
8. Opublikowanie wyników nastąpi w dniu 30.03.  2020r  na stronie internetowej SP1 w Piasecznie: http://www.sp1piaseczno.pl/ 
9. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi  w SP1 w Piasecznie. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!