Tel. 22 4842600 / Fax. 22 4842601

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

Kontakt  

Adres

ul. Jana Pawła II 55

05-500 Piaseczno

Telefon/Fax

Tel.  22 4842600
Fax. 22 4842601

Strona www

www.cempiaseczno.edu.pl 
sekretariat@cempiaseczno.edu.pl

1m12!1m3!1d51958.85712317783!2d-122.07918491530957!3d37.39946933872877!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x808fba02425dad8f%3A0x6c296c66619367e0!2sGoogleplex!5e0!3m2!1sen!2slv!4v1476280809540" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>