REGULAMIN STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM W PIASECZNIE

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych na miejscu przez pracowników kuchni.
 2.  Ze stołówki mogą korzystać uczniowie szkoły i chętni pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr.4 w Piasecznie po złożeniu deklaracji  korzystania z obiadów na dany rok szkolny i uiszczonej opłacie .
 3. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nieupoważnionym, w tym również rodzicom uczniów.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
 5. Uczniowie powinni:
 • stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz personelu stołówki,
 • spokojnie poruszać się po stołówce szkolnej dbając o bezpieczeństwo własne  i innych.
 • zachować porządek przy odbiorze obiadu oraz przy oddawaniu naczyń      ( podchodzić kolejno, bez przepychania)
 • zachowywać się cicho i kulturalnie
 • zachować porządek podczas spożywania posiłku ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło)
 • dbać o wyposażenie szkoły
 • po skończonym posiłku opuścić stołówkę
 • zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich, plecaków oraz  wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.
 • posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce