Zespół Szkolno Przedszkolny w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej cempiaseczno.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu cempiaseczno.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Maksymiuk ,adres poczty elektronicznej anna.maksymiuk@cempiaseczno.edu.pl