REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00-17:30 w dni pracy szkoły. O ewentualnym zamknięciu świetlicy wynikającym z planu pracy szkoły rodzic jest informowany na bieżąco na stronie internetowej szkoły bądź osobiście przez wychowawców świetlicy.
 2. W świetlicy obowiązuje program i szczegółowy regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane na początku każdego roku szkolnego.
 3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Fakt ten jest zaznaczany w dokumentacji świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim zachowania zasad bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 6. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania procedur obowiązujących na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie
 • Częstego mycia dłoni
 • Spożywania tylko swojego posiłku
 • Zachowaniu dystansu społecznego
 • Używaniu tylko własnych przyborów szkolnych
 • Nieprzynoszenia niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, gier, itp.).
 • Zgłaszania wychowawcy objawów choroby

(w świetlicy może przebywać tylko uczeń zdrowy bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych)

 1. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
 2. W świetlicy, podobnie jak na terenie szkoły, przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiane w niej rzeczy.
 4. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione wartościowe, np. telefony komórkowe, smartwatche, zabawki itp. Dziecko posiadające tego typu sprzęt przynosi do na własną odpowiedzialność.
 5. W świetlicy, podobnie jak na terenie całej szkoły, obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych i multimedialnych.
 6. Rodzice zobowiązani są do uzupełniania kart zgłoszenia i innej wymaganej dokumentacji szkolnej oraz niezwłocznej aktualizacji danych, w przypadku jakichkolwiek zmian np. informacji o stanie zdrowia i uczuleniach dziecka.
 7. Wychowawca klasy wystawiający ocenę z zachowania na koniec I,II okresu/semestru uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 8. Dzieci z klas I-III odbierają rodzice lub osoby przez nich wskazane lub w szczególnych przypadkach osoby upoważnione pisemnym oświadczeniem, o ile rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. Dziecko musi jednak swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
 9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 10. Nauczyciele i wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 11. W nagłych wypadkach, w celu kontaktu ze świetlicą rodzic zobowiązany jest korzystać z podanych numerów telefonów do szkoły.
 12. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy np. do toalety.
 13. W przypadku, kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych, nie zdąży do godziny 17:30 odebrać dziecka, ma obowiązek telefonicznego poinformowania wychowawcę świetlicy o swoim spóźnieniu.