Regulaminu Rekrutacji nauczycieli do projektu ERASMUS+

§ 1. Cele akredytacji:

Podniesienie umiejętności kadry zarządzającej we wszystkich placówkach oraz osób odpowiedzialnych za zarzadzanie oświatą w gminie Piaseczno z uwzględnieniem najlepszych wzorców europejskich.

Podniesienie kompetencji językowych przynajmniej 40 nauczycieli uczestniczących w projekcie ERASMUS+ (dalej projekt).

Organizacja atrakcyjnych zajęć z ekologii, poprzez zaangażowanie uczniów w zaplanowanie i organizację 2 międzyszkolnych i 2 międzyprzedszkolnych konkursów/wydarzeń ekologicznych dla gminnych placówek.

§2.Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie (dalej Zespół Szkolno-Przedszkolny)

Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udostępnia się na stronie internetowej szkoły.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

Rekrutacji nauczycieli dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Wicedyrektor, kierownik administracyjny.

Rekrutacja prowadzona będzie od 28.10.2022 do 30.11.2022

Harmonogram rekrutacji:

28.10 – 30.11.2022 termin składania formularzy zgłoszeniowych;

1.12 – 2.12 weryfikacja wniosków;

7.12.2022 ogłoszenie wyników;

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji:

Znajomość języka angielskiego;

Zaangażowanie w realizację dotychczasowych projektów;

Plan wdrożenia zdobytej wiedzy;

Stosowanie innowacyjnych metod;

Oczekiwane efekty uczestników po zakończeniu mobilności;

W przypadku jednakowej punktacji dodatkowe punkty będą przyznawane za:

deklaracje udziału w projekcie na etapie pisania wniosku;

punkt dla nauczyciela, który jeszcze nie uczestniczył w mobilnościach;

Kandydat zgłasza chęć udziału w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy i określając swój poziom znajomości języka angielskiego. Formularz należy przekazać Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie.

O zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje ilość zdobytych punktów. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie ostatecznie akceptuje uczestnictwo kandydata.

Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w Pokoju Nauczycielskim w dniu 07.12.2022r.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w dowolnym momencie trwania projektu.

Nauczyciel biorący udział w rekrutacji ma prawo odwołać się od decyzji Zespołu ds. rekrutacji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni roboczych a wyniki rekrutacji po tym terminie są ostateczne.

Nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.

W ciągu roku można wyjechać maksymalnie na 10 dni szkolenia.

Zobowiązania po mobilnościach:

Kontynuowanie nauki języka angielskiego;

Wdrożenie poznanych metod w pracy.

 

Formularz zgłoszeniowy