Regulaminu Rekrutacji nauczycieli do projektu ERASMUS+

 1. Cele akredytacji:

 1. Podniesienie umiejętności kadry zarządzającej we wszystkich placówkach oraz osób odpowiedzialnych za zarzadzanie oświatą w gminie Piaseczno z uwzględnieniem najlepszych wzorców europejskich.
 2. Organizacja atrakcyjnych zajęć z ekologii, poprzez zaangażowanie uczniów w zaplanowanie i organizację 2 międzyszkolnych i 2 międzyprzedszkolnych konkursów/wydarzeń ekologicznych dla gminnych placówek.
 3. Rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności.

 

 

2. Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie (dalej Zespół Szkolno-Przedszkolny)
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy.
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udostępnia się na stronie internetowej szkoły.
 5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Nauczyciele zgłaszają kraj, do którego chcieliby się udać na kurs oraz termin mobilności. We własnym zakresie organizują zapis na kurs oraz wszelkie formalności związane z wyjazdem.

 

3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacji nauczycieli dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Wicedyrektor, koordynator projektu.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie od 23.10.2023 do 31.10.2023 r.
 3. Harmonogram rekrutacji:
 • 10 – 31.10.2023 termin składania formularzy zgłoszeniowych;
 • 11 – 03.11.2023 weryfikacja wniosków;
 • 11.2023 ogłoszenie wyników;
 1. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym pozwalającym na zrozumienie treści przekazywanych na kursie metodycznym i przekazanie pozostałym nauczycielom;
 • plan wdrożenia zdobytej wiedzy na kursie;
 • oczekiwane efekty uczestników po zakończeniu mobilności;
 1. W przypadku jednakowej punktacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Kandydat zgłasza chęć udziału w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy i określając swój poziom znajomości języka angielskiego. Formularz należy przekazać Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie.
 3. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje ilość zdobytych punktów. Komisja przyznaje punkty od 1pkt do 3pkt. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie ostatecznie akceptuje uczestnictwo kandydata.
 4. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w Pokoju Nauczycielskim w dniu 07.11.2023r.
 5. W przypadku zbyt małej liczby uczestników może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w dowolnym momencie trwania projektu.
 6. Nauczyciel biorący udział w rekrutacji ma prawo odwołać się od decyzji Zespołu ds. rekrutacji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
 7. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni roboczych a wyniki rekrutacji po tym terminie są ostateczne.
 8. Nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.
 9. Zobowiązania po mobilnościach:
 • Kontynuowanie nauki języka angielskiego;
 • Wdrożenie poznanych metod w pracy.

Załączniki do regulaminu:

załącznik 1 do regulaminu