§ 1. Cele akredytacji:
1. Podniesienie umiejętności kadry zarządzającej we wszystkich placówkach oraz osób odpowiedzialnych za zarzadzanie oświatą w gminie Piaseczno z uwzględnieniem najlepszych wzorców europejskich.
2. Podniesienie kompetencji językowych przynajmniej 40 nauczycieli uczestniczących w projekcie ERASMUS+ (dalej projekt).
3. Organizacja atrakcyjnych zajęć z ekologii, poprzez zaangażowanie uczniów w zaplanowanie i organizację 2 międzyszkolnych i 2 międzyprzedszkolnych konkursów/wydarzeń ekologicznych dla gminnych placówek.

§2.Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie (dalej Zespół Szkolno-Przedszkolny)
2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy.
4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udostępnia się na stronie internetowej szkoły.
5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacji nauczycieli dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Wicedyrektor, kierownik administracyjny.
2. Rekrutacja prowadzona będzie od 28.10.2022 do 30.11.2022
3. Harmonogram rekrutacji:
• 28.10 – 30.11.2022 termin składania formularzy zgłoszeniowych;
• 1.12 – 2.12 weryfikacja wniosków;
• 7.12.2022 ogłoszenie wyników;
4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji:
• Znajomość języka angielskiego;
• Zaangażowanie w realizację dotychczasowych projektów;
• Plan wdrożenia zdobytej wiedzy;
• Stosowanie innowacyjnych metod;
• Oczekiwane efekty uczestników po zakończeniu mobilności;
5. W przypadku jednakowej punktacji dodatkowe punkty będą przyznawane za:
• deklaracje udziału w projekcie na etapie pisania wniosku;
• punkt dla nauczyciela, który jeszcze nie uczestniczył w mobilnościach;
6. Kandydat zgłasza chęć udziału w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy i określając swój poziom znajomości języka angielskiego. Formularz należy przekazać Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie.
7. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje ilość zdobytych punktów. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie ostatecznie akceptuje uczestnictwo kandydata.
8. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w Pokoju Nauczycielskim w dniu 07.12.2022r.
9. W przypadku zbyt małej liczby uczestników może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w dowolnym momencie trwania projektu.
10. Nauczyciel biorący udział w rekrutacji ma prawo odwołać się od decyzji Zespołu ds. rekrutacji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
11. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni roboczych a wyniki rekrutacji po tym terminie są ostateczne.
12. Nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.
13. W ciągu roku można wyjechać maksymalnie na 10 dni szkolenia.
14. Zobowiązania po mobilnościach:
• Kontynuowanie nauki języka angielskiego;
• Wdrożenie poznanych metod w pracy;