Zadania nauczyciela wspomagającego:

  • współorganizowanie kształcenia
  • współtworzenie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego ucznia
  • prowadzenie zajęć specjalistycznych – rewalidacja
  • wspieranie ucznia
  • motywowanie do przezwyciężania trudności
  • pomaganie w trudnych sytuacjach
  • adaptowanie programu edukacyjnego do możliwości dziecka
  • działania ukierunkowane na integrację dziecka z grupą
  • współpraca z rodzicami
  • pogadanki z uczniem

współpraca z nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem

Materiały dla rodziców:

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Uczeń ze specjalnymi potrzebami