Terapeuta pedagogiczny

Nauczyciel terapii pedagogicznej udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom wykazującym specyficzne trudności w uczeniu się np. dysleksja, dyskalkulia. Podczas zajęć specjalistycznych usprawniane są najbardziej zaburzone funkcje poznawcze, które powodują niepowodzenia szkolne. Pomaga również w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. W pracy terapeutycznej uwzględniane są indywidualne potrzeby i możliwości ucznia. Podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapeuta pedagogiczny wykorzystuje posługuje się wieloma metodami aktywizującymi, technikami, środkami dydaktycznymi.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

  1. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności.
  2. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  3. Prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu:
  • rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  • rozpoznawanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
  • rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (m.in. z dysleksją rozwojową).
  1. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów.
  2. Prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców.