Klasa 3A i 3B Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – metodycznym

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Nazwa innowacji/temat: “Złap byka za rogi” – nie taka ortografia straszna jak o niej mówią. Program innowacji zakłada regularny trening w zakresie ortografii oparty na opowiadaniach zawartych w książce „Byki Weroniki” Joanny Krzyżanek.

 

Imię i nazwisko autora: Agnieszka Danielewicz, Anna Maksymiuk

Czas trwania innowacji

09.2021 – 06.2022

 

Rodzaj innowacji pedagogicznej

(programowa, organizacyjna, metodyczna, mieszana).

Innowacja programowo – metodyczna

Adresaci

Uczniowie klas III a oraz III b

Zajęcia objęte innowacją:

edukacja wczesnoszkolna/ zajęcia kształtujące kreatywność

 

 

Opis innowacji pedagogicznej
Uzasadnienie potrzeby innowacji Jedną z podstawowych umiejętności, którą kształtuje się w okresie wczesnoszkolnym, jest umiejętność pisania.  Dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności pisania jest podzielone na etapy:

 • czynność polegająca na prawidłowym odwzorowaniu znaków graficznych,
 • formułowanie myśli w wypowiedzi pisemnej,
 • przestrzeganie poznanych zasad ortograficznych. O opanowaniu umiejętności pisania mówimy wówczas, gdy uczeń rozumie sens i budowę pisanych słów, zastanawia się nad wyborem właściwej litery i sprawnie posługuje się zasadami ortograficznymi. Dzięki systematycznym ćwiczeniom bezbłędne pisanie staje się czynnością automatyczną.
Cele Cel główny:

 • Osiągnięcie przez uczniów umiejętności i nawyku poprawnego zapisania wyrazów oraz kontroli własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

 • Doskonalenie syntezy wzrokowo-słuchowej i akustyczno-kinestetycznej wyrazów.
 • Doskonalenie pamięci słuchowej.
 • Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zapisywanym wyrazie.
 • Rozwijanie umiejętności analizowania trudnościi
 • Mobilizowanie do wykorzystania posiadanych wiadomości w celu pokonywania trudności ortograficznych
 • Zapoznanie z możliwościami wykorzystanie komputera w rozwijaniu biegłości ortograficznej
 • Kształtowanie świadomego i aktywnego stosunku ucznia w procesie zdobywania umiejętności ortograficznych
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzania ciekawości
Spodziewane efekty Uczeń:

 • zna zasady ortograficzne i stosuje je w praktyce,
 • potrafi uzasadnić pisownię wyrazów przez utworzenie innej formy wyrazu lub podanie wyrazu pokrewnego,
 • zapamiętuje pisownię często spotykanych wyrazów niewymiennych oraz wyjątków,
 • sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym,
 • pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa,
 • wykazuje spostrzegawczość i czujność ortograficzną – ma nawyk sprawdzania tekstu po napisaniu,
 • rozumie potrzebę poprawnego wypowiadania się w piśmie i w mowie,
 • potrafi zgodnie pracować w grupie podczas prac zespołowych,
 • jest tolerancyjny wobec innych uczniów, którzy też tak jak on popełniają błędy,
 • stosuje zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych,
Opis Innowacja ma charakter otwarty, można ją modyfikować i dostosować do potrzeb i możliwości dzieci.

Program będzie realizowany podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej/zajęć rozwijających kreatywność. Działania mają na celu wdrożyć uczniów do przestrzegania zasad ortografii.

Praca w zakresie ortografii jest złożoną pracą umysłową. Podstawowym zadaniem nauczania ortografii w kształceniu zintegrowanym jest opanowanie przez dzieci umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie czynnego słownika uczniów. Umiejętność ta wymaga znajomości przez uczniów zasad ortograficznych oraz ustawicznego kształcenia w zakresie wykorzystania ich w praktyce. Działania te powinny być prowadzone już wśród uczniów I etapu edukacyjnego. Wyrobienie w uczniach wrażliwości ortograficznej zaprocentuje umiejętnością posługiwania się poprawną polszczyzn

Każdy temat realizowanym będzie przez 2 kolejne tygodnie zgodnie ze schematem:

 1. zapoznanie z zasadą ortograficzną na podstawie opowiadań Joanny Krzyżanek zawartych w książce “Byki Weroniki”,
 2. codzienne ćwiczenia utrwalające,
 3. dyktando sprawdzające stopie opanowania opracowanego słownictwa oraz umiejętność zastosowania zasady w praktyce,

 

Metody nauczania

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń.

 

Metody słowne:

 • rozmowy, opowiadania,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania.

Praca powinna opierać się na ćwiczeniach ortograficznych zintegrowanych z ćwiczeniami w mówieniu, czytaniu i pisaniu

Formy planowanych ćwiczeń ortograficznych:

 • przepisywanie
 • pisanie ze słuchu
 • pisanie z pamięci
 • poprawa błędów ortograficznych
 • poprawa błędów interpunkcyjnych
 • ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne
 • ćwiczenia ortograficzno-słownikowe
 • ćwiczenia ortograficzno-stylistyczne

Treści i harmonogram:

Tematy z książki:

 1. “Pan Pierożek” – Ż wymienne na g, h, s, z, ź, dz.
 2. “Byczek skarżypyta” – Ż po literach l, ł, r oraz w wyrazach pochodzenia obcego.
 3. “Żyrafa Żużu” – Ż w wyrazach, które należy zapamiętać
 4. “Kurzy jajkomat” – Rz wymienne na r.
 5. “Pan Przedziałek” – Rz po literach p, b, t, d, g, k, j, w oraz po ch.
 6. “Byki Weroniki” – Rz w wyrazach zakończeniach na-erz, -arz, -mierz, -mistrz.
 7. “Zwierzę i zwierzątko” – Rz w wyrazach, które należy zapamiętać.
 8. “Uśmiechnięta ulica” – U na początku i na końcu wyrazów.
 9. “Asiunia nieudaczka” – U w zakończeniach wyrazów: – uje, -ujesz, -uje, -un, -unka…
 10. “Kamil i koza” – Ó wymienn na o, e, a.
 11. “Matylda Patyczakówna” – Ó w wyrazach zakończonych na -ów, ówka, ówna.
 12. “Królewna Koko” – Ó w wyrazach, które należy zapamiętać.
 13. “Mucha i puszka” – Ch wymienne na sz.
 14. “Schowek Scholastyki” – Ch po literze s.
 15. “Stach pechowiec” – Ch na końcu wyrazów i w wyrazach, które należy zapamiętać.
 16. “Hipopotam i hydrofor” – H w wyrazach rozpoczynających się od Hipo-, Hydro-, hiper-.
 17. “Popołudniowa herbatka” – H w wyrazach, które należy zapamiętać.
 18. “Dąb i ząb” – wyrazy z ą, ę, om.
 19. “Ignaś Niedbalski” – wyrazy z nie.
 20. “Regułki, które pomogą poskromić ortograficzne byki”