Koci konkurs

 

Regulamin 

 Konkursu Plastycznego: „Koty” 

 

  1. Organizacja

Organizatorem Konkursu Plastycznego jest świetlica szkolna w CEM Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. 

  1. Cele konkursu

– promocja talentu dzieci i młodzieży, 

– poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, 

– wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży, 

– kształtowanie postaw empatycznych, uwrażliwiających na piękno świata,  

– edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania tymi niezwykłymi zwierzętami, które swą tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota na świecie. 

  1. Uczestnicy i zasady uczestnictwa

Dzieci i młodzież w wieku od 715lat Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie i telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych  (np. katalog z wystawy) i elektronicznych. Jeśli w pracy zostaną użyte materiały z recyclingu, uczestnik zdobywa dodatkowe punkty. Uczestnik Konkursu zgłaszając swoją pracę, zgadza się na akceptację regulaminu konkursu także w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się w CEM Piaseczno we wskazanym terminie. 

  1. Technika i format

Uczestnicy konkursu plastycznego „Koty” wykonują prace: 

–  w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, rzeźba, collage, grafika, grafika komputerowa – prace wydrukowane na papierze fotograficznym).  

–  prace w formacie nie mniejszym niż A4 (210×297), A3 (297×420). 

  1. Opis pracy

Na odwrocie należy przykleić karteczkę z informacją: imię nazwisko uczestnika, wiek, klasa. Zgłoszone prace stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane do prezentacji i publikacji. 

  1. Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.   

  1. Terminy

Prace należy nadsyłać do końca lutego 2021 r. 

Publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej CEM Piasecnzo. Termin uroczystości podsumowania oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem z komunikatem o wynikach konkursu.  

 

 

 

Zasady uczestnictwa 

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje. 

 Koordynator konkursu 

Aneta Woźniak