Półkolonia przeznaczona jest dla uczniów klas 1- 3 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie. Zajęcia będą realizowane na terenie placówki z uwzględnieniem wytycznych dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.)

– Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku ( Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

– Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.)

W programie Akcji Zima 2023 znajdą się m.in. zajęcia:

– plastyczno- techniczne,

-muzyczne,

-sportowe,

-wycieczka do Parku Trampolin

-Mobilne Planetarium

-Odlotowe Pokazy- spotkania ze zwierzętami

-warsztaty kulinarne

-teatrzyk kamishibay

-wycieczka na posterunek policji- spotkanie z policjantem

Podczas zajęć będzie realizowany program profilaktyczny mający na celu zapobieganie różnego rodzaju uzależnieniom wśród uczniów.

Uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Wszyscy uczniowie zgłoszeni do wychowawcy w wyznaczonym terminie zostali zakwalifikowani. Kolejni chętni zostali/zostaną wpisani na listę rezerwowych. W celu zapisania dziecka na listę rezerwową proszę o przesłanie danych dziecka -imię i nazwisko, klasa, w tytule proszę wpisać ,,Akcja Zima-lista rezerwowa”. O przyjęciu dziecka na akcję decyduje kolejność zgłoszeń. Nazwiska uczniów zakwalifikowanych z listy rezerwowej zostaną podane do wiadomości po 25 stycznia br.

KWESTIE FORMALNE

1.Kartę kwalifikacyjną wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Akcji Zima 2023 należy złożyć u wychowawcy w terminie do 16.01.2023r. (2 dokumenty- zamieszczone na dole strony)

W dniu dzisiejszym część wychowawców przekazała już wydruki wychowankom, pozostałe zostaną przekazane dzieciom jutro. Proszę o niezwłoczne dostarczenie pełnej dokumentacji wraz z wszystkimi podpisami.

Niedopełnienie formalności w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji!!!

2.Płatności za obiady

Koszt całodziennego wyżywienia to 25 zł (śniadanie+obiad+podwieczorek).

Termin wpłat- 16.01.2023-25.01.2023r.

Numer konta -68 1160 2202 0000 0003 8667 6403 firma G&P Małgorzata Kawala- płatności dokonujemy poza aplikacją.

Niedokonanie wpłaty w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji!!!

Z poważaniem

Joanna Krusiewicz

 

Aktualny-druk-karty-kwalifikacyjnejuczestnika-wypoczynku

REGULAMIN AKCJI